Umowa zlecenie z własnym pracownikiem.

Bez kategorii

Zatrudniam na umowę o pracę pracownicę na 1/2 etatu. Pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny. Obecnie planuję zatrudnić ją także na umowę zlecenie. Umowa ta dotyczyłaby zadań, które nie pokrywają się z żadnym stopniu z umową o pracę, a obowiązki byłyby realizowane bez mojego kierownictwa. Czy taka umowa zlecenie mogłaby być wykonywana przez zatrudnioną w soboty?

 Zgodnie z polskimi przepisami dopuszczalne jest zawarcie z własnym pracownikiem umowy zlecenia. W takim przypadku należy jednak zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze – przedmiot umowy zlecenia koniecznie musi być odmienny niż rodzaj zadań wykonywanych w ramach umowy o pracę. Po drugie – umowa zlecenie nie może być wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy określonych w art. 22 KP. Co więcej należy zwrócić uwagę, że taka umowa będzie podlegała składkom ZUS dokładnie na takich samych zasadach jak umowa o pracę.

 Chociaż zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem nie jest wykluczone w przepisach prawa warto zwrócić uwagę na orzecznictwo sądowe. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego nie jest umową cywilną umowa zawarta z pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, której treścią jest wykonywanie przez pracownika tego samego rodzaju pracy poza normalnym czasem pracy, za odrębnym wynagrodzeniem. Umowa ta stanowi w istocie uzupełnienie istniejącej już umowy o pracę. Jeżeli więc pracownik będzie wykonywał po godzinach pracy na etat zadania pokrywające się z jego obowiązkami pracowniczymi to w istocie będzie to praca wykonywana w godzinach nadliczbowych za co należy mu się dodatkowe wynagrodzenie. Jedynie w przypadku wykonywania przez pracownika zlecenia o zupełnie innym zakresie obowiązków niż jego na etacie pracodawca nie będzie musiał stosować się w odniesieniu do tej umowy do wszystkich zapisów KP.

Niezależnie od powyższego, aby nie narazić się na zarzut obejścia prawa, pracodawca powinien zadbać o to aby zadania związane z umową zleceniem nie były realizowane w okolicznościach charakterystycznych dla stosunku pracy. Warto podkreślić, że nie ma tu znaczenia nazwanie takiej umowy lecz faktyczne okoliczności wykonywania pracy. Zgodnie z art. 22 § 1 KP przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jeżeli więc praca określona w umowie zleceniu z własnym pracownikiem odbywa się w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz jest wykonywana pod jego kierownictwem to zostanie ona uznana za pracę wykonywaną w ramach umowy o pracę.

 W przypadku zawierania umowy cywilnoprawnej nie obowiązują normy czasu pracy określone w KP ani też przepisy gwarantujące długość minimalnego odpoczynku. Zatem nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracownik wykonywał ją w soboty. Dodać należy, że umowa zlecenia jest umową starannego działania, której przedmiot zleceniobiorca zobowiązuje się zrealizować w czasie trwania umowy. Odgórne narzucenie czasu wykonywania pracy jest natomiast charakterystyczne dla stosunku pracy, stąd też należy unikać zamieszczania tego rodzaju zapisów w umowie zlecenia. Naraża to bowiem zleceniodawcę na ryzyko zakwestionowania stosunku prawnego jako stosunku cywilnoprawnego.